Odpowiedzialność karna za mobbing. Głos czytelnika

Grzegorz Maria Piekarski

24-02-2020

Seria felietonów jaka, pojawiła się na Rewersie, dotycząca zwalnianych z pracy w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich pracowników wywołała szereg komentarzy wśród czytelników. Jak to bywa w życiu, są osoby popierające władze oraz ich przeciwnicy. Jedno jednak można teraz powiedzieć – sytuacja w Urzędzie poruszyła wiele osób.

Ponad dziewięć tysięcy wyświetleń na rewersie w poprzednim tygodniu, polemika prowadzona z rewersem ze strony władz miasta, wiadomości czytelników wysyłane do Rewersa, komentarze pod feleitonami świadczą o tym, jak potrzebne jest medium opozycyjne w naszym mieście. Dotychczas, po objęciu władzy przez obecnych włodarzy, nie było innego przekazu poza oficjalnym. Teraz to się zmieniło.

Jak wcześniej pisałem, czytelnicy korespondują z Rewersem. Otrzymałem od jednego z nich prośbę o opublikowanie informacji na temat sytuacji prawnej osób zwalnianych z pracy w Urzędzie. Dotyczy w szczególnie naruszenia prawa w zakresie mobbingu. Dla zainteresowanych poniżej publikuję w całości tekst naszego czytelnika.

Oddajmy głos czytelnikowi

„Odpowiedzialność karna za mobbing wchodzi w grę wówczas kiedy zaistniał stan spełniający znamiona przestępstwa. Chodzi tutaj o następujące przepisy Kodeksu Karnego/Kodeksu wykroczeń:

• Art. 151 – doprowadzenie pracownika do targnięcia się na własne życie – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

• Art. 156 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10,

• Art. 157 – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

• Art. 158 – udział w bójce lub pobiciu – kara pozbawienia wolności do lat 3 (jeśli następstwem bójki jest trwały uszczerbek na zdrowiu – od 6 miesięcy do lat 8, natomiast jeśli jest to śmierć – od roku do lat 10),

• Art. 190 – groźba popełnienia przestępstwa wobec ofiary – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2,

• Art. 191 – przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia ofiary do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – kara pozbawienia wolności do lat 3,

• Art. 207 – znęcanie się fizyczne lub psychiczne – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

• Art. 212 – pomówienie osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (do lat 2 jeśli pomówienie nastąpiło za pomocą środków masowego komunikowania),

• Art. 216 – znieważenie osoby – kara grzywny lub ograniczenia wolności,

• Art. 217 – uderzenie lub inne naruszenie nietykalności cielesnej – kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,

• Art. 218 – złośliwe lub uporczywe naruszenie praw pracownika – kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3,

• Art. 219 – nie zgłoszenie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych do organu ubezpieczeń społecznych – kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

• Art. 220 – nie dopełnienie obowiązków BHP poprzez narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – kara pozbawienia wolności do lat 3 (w przypadku nieumyślnego działania kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku),

• Art. 267 – pozyskiwanie informacji bez uprawnienia – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2,

• Art. 268 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie zapisu istotnej informacji lub utrudnianie zapoznania się z nią przez osobę uprawnioną – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, (jeżeli na skutek takiego działania nastąpiła dodatkowo szkoda majątkowa, to pracodawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5),

• Art. 107 Kodeksu Wykroczeń – złośliwe wprowadzenie w błąd lub złośliwe niepokojenie – kara grzywny do 1 500 zł lub kara nagany,

• Art. 283 Kodeksu Pracy – nie przestrzeganie przepisów lub zasad BHP – kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Odpowiedzialność karna za mobbing Zakres odpowiedzialności karnej w przypadku mobbingu spoczywa wyłącznie na pracodawcy i jest uwarunkowany rodzajem zachowania, jakie zostało uznane za mobbing. Przewidziane kary mogą być różne – od grzywny, poprzez ograniczenie wolności aż do pozbawienia wolności. Prześladowany pracownik ma również możliwość wystąpienia o odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, zwłaszcza jeśli działanie doprowadziło do rozstroju nerwowego”

Ponadto czytelnik zasugerował, aby poszkodowani pracownicy przez Panią Prezydent Sławę Umińską – Duraj zastanowili się nad pozwem zbiorowym. Oczywiście wymagałoby to zorganizowania się tych pracowników.

Dziękuję

Cóż więcej mogę napisać – po prostu dziękuję w imieniu osób zagrożonych zwolnieniem. Ten głos naszego czytelnika oraz wiele innych, którzy między innymi w komentarzach wypowiadają swoją dezaprobatę do tych działań władz miasta, świadczą o tym, że jesteśmy z wami. Jak bardzo możemy, będziemy wam pomagać. Trzymamy za was kciuki.

Komentarze